Restaureringsarbeidet


Siden Kvitsøy kirke er et gammelt og meget verneverdig bygg er det et utfordrende arbeid å vedlikeholde kirken, samt tilpasse den til dagens bruk. I forbindelse med tilbakeføring av den originale altertavlen har kirkebygget gjennomgått omfattende utbedringer for å sikre et inneklima som ikke gjør skade på de vakre dekorasjonene. Nedenfor er listet opp de viktigste satsingsområdene for videre vedlikehold på kirken. Endel av prosjektene finansieres med offergaver i gudstjenesten. Plan for offergavene finnes på gudstjenesteplanen under "Aktiviteter" i menyen.

Nye vinduer 

Det er satt inn 2 nye vinduer, men det trengs å få nye vinduer over hele kirken.  Dette er et samarbeid med kommune og med Tor Melings trevarefabrikk.

Utbedring av gamle kirkegård 

Det er overflatevann i øvre del av gamle kirkegård. Dette har sammenheng med for tett jord som gjør at drenering er veldig vanskelig. Høsten 2017 ble det gjort nok et forsøk på å drenere dette området. Kirkekontoret følger situasjonen, og vil vurdere ytterligere tiltak dersom problemet vedvarer.

Kjøleaggregat bårehus 

Ved dødsfall om sommeren kan bårehuset ikke brukes i mer enn 1-2 dager før
begravelse.  Vi fikk installert, våren 2007, et kjøleaggregat som vil bli brukt ved behov. Rommet har imidlertid vist seg å være for stort til at kjøleaggregatet klarer å holde lav nok temperatur i de varmeste periodene. Høsten 2017 ble derfor rommet avdelt, slik at det blir mindre volum å kjøle ned.

Taket

Taket på kirken har vært i dårlig forfatning. Sommeren 2017 ble taket over våpenhus og sakristi rehabilitert. Det vurderes å gjøre tilsvarende med midtskipet våren/sommeren 2018 dersom finansiering kommer på plass.

Drenering

Området rundt grunnmuren er dårlig drenert. Dette påvirker kirkebygget negativt. Dersom finansiering kommer på plass vil man starte arbeidet med å drenere grunnen i 2018. Det må søkes tillatelse fra riksantikvaren for å gjøre tiltak i grunnen rundt en kirke som er så gammel som vår.

Galleri

Galleriet trenger en omfattende ombygging for å tilfredsstille brannforskriftene og samtidig vil det være mulig å se på lekkasjen som man har lokalisert.  Dette vil bli en forholdsvis dyrt prosjekt og krever bl.a. gode kunnskaper. Som en midlertidig løsning har man begrenset antall personer på galleriet til 10 stk.

Varme organist

Galleriet har vært svært kaldt og trekkfullt på grunn av store åpninger opp mot loftet. I forbindelse med rehabiliteringen av taket over våpenhuset har det blitt forsøkt å bedre forholdene for organisten.

Brannsikring

Kvitsøy Kirke er en trekirke og trenger derfor ekstra brann beskyttelse enn en kirke bygget i betong eller stein. Men kirken er også fredet og derfor kan man ikke bare kjøpe et hvilket som helst brannslukkingsystem og putte det inn som man ønsker. Våren 2008 var brannslukkingsanlegget ferdig installert.

Snuplass for buss


Bussførere har påpekt behovet for snuplass.  Forberedende arbeid har startet opp.