Kirkegårdstjenester


Kvitsøy sokn har med hjemmel i gravferdsloven ansvar for drift og forvaltning av Kvitsøy kirkegård.

Kirkegården er et sted for seremonier og minner. Her møter vi mennesker i ulike situasjoner, ofte knyttet til sorg og savn. Det vi gjør og måten vi utfører oppgavene våre på er derfor preget av dette. Vår visjon for kirkegården er at den skal holdes i hevd og forvaltes etter den orden og verdighet som dens egenart tilsier. Vi legger vekt på kirkegårdenes flerfunksjonelle rolle og betydning på Kvitsøy. Det betyr at kirkegården skal være:


  • Gravsted for hele befolkning
  • Seremonisted og sørgeplass
  • Kulturbærer
  • Arbeidsplass 

Gravferdsloven finner du her. Forskriften til gravferdsloven finner du her. 
Kvitsøy sokneråd jobber med å fornye lokale vedtekter kirkegården.  Disse vil bli lagt ut på denne siden.
Her finner du også skjema for godkjenning av gravminne.

Gravlegging

Det er vanlig at de pårørende kontakter et begravelsesbyrå som hjelper dem med praktiske og formelle tingene ifm dødsfall og begravelse. Byrået sender på vegne av de pårørende en begjæring om gravlegging til kirkevergen. Dersom en ønsker en kirkelig begravelse/bisettelse kontakter byrået også prest for å avtale tid for sørgesamtale og tid for begravelse/bisettelse.  Dersom seremonien holdes annet sted enn Kvitsøy kirke fraktes kisten til kirkegården og kisten blir senket i graven på kirkegården.
Dersom det skal være bisettelse vil kisten etter seremonien bli fraktet til krematoriet i Stavanger. Urnen vil bli satt ned i graven når familien måtte ønske dette (innen seks måneder). Vanligvis er nærmeste familie da tilstede.

Gravminne (gravstein)

Det er fester som bestiller og får på plass gravminnet (som regel via steinleverandør i Stavanger). Det er fester som eier gravminnet og kan gjøre med det som en ønsker.. På Kvitsøy må gravminnet festet ekstra godt grunnet vær og vind (2 syrefaste bolter mellom fundament og gravminnet). Skulle det løsne og vurderes farlig vil det bli lagt ned av kirkegårdsbetjeningen og fester vil bli orientert om at det må festes bedre. Da må fester bestille (eller selv foreta) forsvarlig festing.

Festeavgift

Kvitsøy kommunestyre har innført festeavgift (leie av grav) på kr. 100,- pr. grav pr år. Festeavgiften betales hvert 5. år. Faktura sendes fester. Det er anledning til å feste flere graver ved siden av hverandre (inntil 4 graver). En har frigrav i første 20 år (da trenger fester ikke betale for graven). Fredningstiden (før en grav kan brukes på nytt) er 20 år. 

Gravstell

Stell og vedlikehold av gravminne og gravsted er festers ansvar. For enkelte kan det av ulike årsaker være vanskelig å få stelt graven slik en ønsker.  Kvitsøy kirkelige fellesråd jobber med å kunne tilby stell på festers vegne. Ønskes mer informasjon ta kontakt med soknekontoret. Det kan avtales årlig betaling eller betaling for flere år på forhånd (gravfond).

Priser:

Gravlegging og kremasjon

Dersom den avdøde var bosatt på Kvitsøy er selve kiste-/urne-nedsettelsen gratis. Dette gjelder også dem som har måttet flytte p.g.a. stell eller pleie.
Fellesrådet har fastsatt følgende satser for begravelse/bisettelse for utenbygds personer (gjeldende fra 2010):

  • Tilretteleggelse av kistegrav: 4.000,-
  • Tilretteleggelse av urnegrav: 2.100,-

Det er en egenandel for kremasjon på 5.100,- fordi tjenesten kjøpes eksternt. Denne egenandelen er uavhengig av om man er bosatt på Kvitsøy eller ikke.
For mer informasjon om gravferd se www.kirken.no
Skjema for godkjenning av gravminne
Skjema for registrering av  ny fester
Informasjon om bruk av Kvitsøy kirkegård