10.31.2016

Befaring av altertavla

Som de fleste sikkert kjenner til fikk Kvitsøy kirke i 2003 låne tilbake sin originale altertavle som i over 90 år hadde vært hos Norsk folkemuseum. Fram til nå har Arkeologisk museum Stavanger hatt ansvar for å føre tilsyn med tilstanden til altertavla, samt overvåke de klimatiske forholdene rundt denne, på vegne av Norsk folkemuseum. Altertavla er veldig følsom for luftfuktighet, og det gjøres derfor kontinuerlige registreringer av både temperatur og luftfuktighet.

Den siste tiden har det vært veldig utfordrende for kirkevergen å sørge for stabile forhold, og fagfolk på det elektriske anlegget har vært inne for å samkjøre oppvarming og avfukting av kirkerommet. For å se hva de ustabile forholdene har hatt å bety for altertavla valgte Norsk folkemuseum og Arkeologisk museum å komme på en befaring. Dette fant sted mandag 31. oktober, med kirkeverge Linda Tveteraas, menighetsrådsleder Arild Amundsen og kulturkonsulent Maren Charlotte Abrahamsen fra Kvitsøy kommune tilstede.Malerikonservatorene Niels Gerhard Johansen fra Norsk folkemuseum og Anne Ytterdal fra Arkeologisk museum Stavanger inspiserer altertavla.
Foto: Arild Amundsen
Resultatet fra inspeksjonen var at tilstanden til altertavla fortsatt var god, men noen av de tidligere reparasjonene som har vært utført må utbedres på nytt. Løse malingsflak som den gang ble limt fast er nå i ferd med å løsne igjen. Grunnen til det er at limet som ble brukt den gangen ikke tåler høy luftfuktighet så godt. Ved en ny utbedring vil det bli benyttet et lim som passer bedre for de forhold som tavla nå har.

For videre oppfølging vil det bli skrevet en ny avtale, der Norsk folkemuseum selv vil ta seg av tilsyn med registreringene på de klimatiske forhold, men Arkeologisk museum Stavanger vil kunne benyttes som en lokal støttespiller som kan rykke ut på kort varsel dersom man oppdager noe som virker unormalt. Avtalen vil også gjøres femårig, noe som øker frekvensen for hvor ofte Norsk folkemuseum følger opp tilstanden.
Det ble også en god diskusjon rundt hvordan rehabiliteringsarbeidet av kirkebygget, som skal startes til våren, vil kunne påvirke altertavla. Selve byggeaktiviteten vil for det meste foregå i våpenhuset, forskipet og sakristiet, og vil derfor påvirke altertavla lite. Men målet er at når man får et tettere tak, så vil det også bli lettere å sørge for stabile klimaforhold videre framover, noe som vil virke positivt for altertavla.

Det kan være utfordrende å drive menighetsarbeid i et bygg og med gjenstander med såpass høy nasjonal verdi. Kirkegjengerne skal helst slippe å fryse, men høy temperatur kan føre til for høy luftfuktighet for altertavla. Samtidig er det økonomiske forhold knyttet til oppvarming og luftavfukting. Alt dette skal kirkevergen forsøke å ivareta, noe som til tider kan være svært utfordrende, men kirkevergen fikk gode tilbakemeldinger fra faginstansene for sitt engasjement i saken.